Haalbaarheidsstudie parking Grote Markt St-Truiden

Sint-Truiden - Groundwater monitoring, Numerical groundwater modelling
Haalbaarheidsstudie parking Grote Markt St-Truiden
Customer
Ville de St-Trond
Delivery date
03 December 2014
Project manager
Yves Meyus
Haalbaarheidsstudie parking Grote Markt St-Truiden

Parkeren onder de markt

In het kader van het vooronderzoek naar de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt in Sint-Truiden werd door AGT nv onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een bemaling voor de uitgraving van een parkeergarage met één, twee of drie ondergrondse parkeergarages.

Een specifieke hydrogeologie

Twee geologische verschijnselen zorgen voor mogelijke zettingsrisico’s bij bemaling in de omgeving van Sint-Truiden. Enerzijds de aanwezigheid van oude Pleistocene riviervalleien die opgevuld zijn met recentere, meestal kleiige slappere Quartaire rivierafzettingen en anderzijds de specifieke bodemopbouw gevormd door het geologische Lid van Lincent. Dit is een versteende klei, die in tegenstelling met de meeste kleigronden lokaal zeer sterk watervoerend is. Deze watervoerendheid wordt veroorzaakt door het specifieke gebarsten karakter van deze formatie ter hoogte van Sint-Truiden.

Globaal krijgt men dus op geringe diepte een sterk watervoerende laag die lokaal is afgedekt door afsluitende zettingsgevoelige toplagen, wat het specifieke karakter van de vele natuurlijke bronnen in de streek verklaart. Een aanzienlijke bemaling dient juist uitgevoerd te worden in dit watervoerend Lid van Lincent, wat, gezien het gespannen karakter en de hoge doorlaatbaarheid van deze aquifer, een zeer grote invloedsstraal en mogelijk zeer grote bemalingsdebieten met zich meebrengt. Bijgevolg ontstaat er een grote invloedszone waar, mits onvoldoende invloedswerende maatregelen, schade door zettingen en droogvallen van natuurlijke bronnen als gevolg van de bemaling kan optreden.

Haalbaarheidsstudie parking Grote Markt St-Truiden

De modellering

Door middel van simulaties met een numeriek grondwatermodel werd de haalbaarheid van ieder van de drie uitgravingsscenario’s bepaald. Daarbij werd het effect van invloedswerende maatregelen, zoals waterkerende wanden en retourbemaling, op de invloed van de bemaling buiten de bouwput geëvalueerd.

Heeft u nood aan een haalbaarheidsstudie?

AGT werkt de realiseerbare scenario’s voor uw project uit.

More projects