Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei

Brussel - Veld- en pompproeven, Monitoring, Numeriek grondwatermodel

Opmaak grondwatermodel voor ecohydrologische studie.

Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei
Opdrachtgever
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Datum oplevering
30 juni 2014
Projectleider
David Simpson

LIFE+ project

Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van de VMM (afdeling Operationeel Waterbeheer) binnen het LIFE+ project “Grootschalig Habitatherstel in de Kleine Netevallei”. Het LIFE+ project omvat een ecohydrologische studie in het deelgebied ‘Kleine Netevallei’ van het Habitatrichtlijngebied BE2100026 “Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden”. Er wordt met behulp van een oppervlaktewaterkwantiteitsmodel, een grondwatermodel en het ecohydrologische NICHE model nagegaan welke ingrepen in de waterhuishouding bij kunnen dragen tot het instandhouden en herstellen van grondwaterafhankelijke terrestrische vegetatietypes.

Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei

Grondwatermodel

Het grondwatermodel wordt ontwikkeld door AGT. Verschillende oppervlaktewaterlichamen kenmerken het studiegebied (kanalen, rivieren, beken, grachten, vijvers) met een gerelateerde ondiepe grondwatertafel in het primaire interessegebied. Het grondwatersysteem bestaat uit een freatische, zandige aquifer en staalnames toonden aan dat deze goed gedraineerd kan worden naar het oppervlaktewater. Maar de waterstand in de oppervlaktewaters wordt sterk gestuurd en beïnvloedt door het getij dat zich laat voelen in de Kleine Nete.

Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei

Dit kan leiden tot een verminderde drainage en een lokale vernatting in de vallei van de Kleine Nete. Daarom wordt in het model specifiek aandacht besteed aan de interactie tussen grond- en oppervlaktewater en aan de waterbalansen in de onverzadigde zone. De modelkalibratie geschiedt iteratief met behulp van SWAP simulaties voor de onverzadigde zone, en MODFLOW simulaties van de waterstroming in de verzadigde zone. Het model wordt gekalibreerd met behulp van gemeten stijghoogtereeksen en gevalideerd met vegetatie- en overstromingsgegevens. Finaal worden er verschillende scenario’s gesimuleerd met peilbeheer en/of structurele ingrepen in het oppervlaktewaterstelsel.

Meer informatie betreffende beheersmaatregelen?

Het inschatten van de effecten van beheersmaatregelen in natuur- en stroomgebieden is zeer complex. Gebruik de ervaring van AGT om de gevolgen op de waterhuishouding in uw beheersgebied te simuleren.

Meer informatie over Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie?

Meer projecten