Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

AGT bezit de expertise om zowel via desktopstudies met numerieke grondwatermodellen als met veldproeven en monitoringscampagnes deze domeinen te bestuderen. Hiervoor worden meer en meer dynamische modellen en online services ingeschakeld.

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Hemelwaterverordening Vlaanderen

In Vlaanderen is de hemelwaterverordening van kracht die maximaal inzet op het vasthouden van hemelwater door toepassing van de drietrapsstrategie van ‘vasthouden, bufferen en afvoeren’. De klemtoon ligt hierbij in eerste instantie op het ter plaatse houden en het rechtstreeks in de grond laten infiltreren van hemelwater. AGT biedt infiltratiestudies aan die de infiltratiecapaciteit van de bodem kwantificeren ter hoogte van een projectgebied op basis van grondonderzoek en infiltratieproeven.

Ook de dimensionering van een infiltratie- of buffervoorziening bepaalt AGT met behulp van analytische formules of aan de hand van een lokaal grondwatermodel.
Indien er zich drainageproblemen zoals problematische ontwatering voordoen op een projectsite, kan AGT een conceptuele oplossing uitwerken voor zowel een verbeterde opvang van de wateroverlast, als een verbeterde infiltratie van het opgevangen water.

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Zoet-zoutwatergrens

Het onttrekken of injecteren van grondwater heeft mogelijk een invloed op de verdeling van zoete en zoute grondwaterlichamen. Vooral aan de kust of in de buurt van zoute waterlopen bestaat er een kwetsbare zoetwaterlens boven een zout grondwaterlichaam. Zowel planten (gewassen) als dieren zijn sterk afhankelijk van deze zoete waterlaag. Verzilting van het grondwater kan leiden tot schade of zelfs afsterven van de aanwezige planten en dieren. De overheid eist daarom meer en meer om de impact van een grondwateronttrekking op de zoet-zout balans te beperken en te monitoren.

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Veldmetingen

AGT voert regelmatig metingen uit om het zoet-zout evenwicht te monitoren. Naast de klassieke staalname van water uit peilbuizen, worden ook geofysische technieken gebruikt om de 3D-verdeling van het zoutgehalte in het grondwater te karteren. Indien nodig kan ook de verspreiding van het zoutgehalte met een numeriek model nagerekend worden.

Beheersmaatregelen tegen verzilting

Het verzilten van zoet grondwater is een ernstige bedreiging voor kustgebieden. Eens een grondwaterlichaam is verzilt, kan het jaren duren eer de situatie kan hersteld worden. Dus voorkomen is beter dan genezen met de juiste beheersmaatregelen! De effectiefste maatregel is vaak het plaatsen van een hydraulische barrière door middel van onttrekkingsputten of drainages, ook wel zoutwatervangsysteem genoemd.

Het zoute grondwater wordt actief gepompt of passief afgewaterd, waardoor de zoutwaterstroming wordt onderbroken. Een zoutwatervangsysteem is enkel effectief, indien het is afgestemd op het lokale grondwatersysteem en tijdens de werking kan gecontroleerd en afgesteld worden. De regeling zorgt er ook voor dat geen overbodig volume water hoeft onttrokken te worden.

Voorbeeldproject in het Zwin

Contacteer onze experten

Aarzel niet om ons te contacteren als u een vraag hebt of probleemstelling in het domein van duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie. Met onze uitgebreide kennis en ervaring zijn we zeker dat we u kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Grondwater-kwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid is afhankelijk van de aard van de watervoerende laag, de deklaag en de onverzadigde zone alsook de mogelijke polluenten en hun hydrogeochemische eigenschappen. Een risico-inschatting van de kwetsbaarheid van het grondwater voor bepaalde stoffen dient dan ook te worden uitgevoerd met behulp van een numerieke grondwatermodellering op basis van uitgebreide datasets. AGT heeft de nodige expertise om een gedetailleerde kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren zodat een gerichte grondwatermonitoringsstrategie kan worden uitgewerkt en de effecten voor de ruwwaterkwaliteit van grondwaterwinningen beter kunnen worden ingeschat.

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Ecohydrologische studies

Ingrepen in de waterhuishouding kunnen grondwaterafhankelijke terrestrische vegetatietypes ingrijpend veranderen. De beheersomstandigheden met bepaalde ingrepen in het oppervlaktewaterstelsels hebben invloed op het instandhouden en herstellen van deze vegetatietypes. AGT bezit de expertise om een numeriek grondwatermodel op te maken waarmee de invloed van het grondwatersysteem op de vegetatie kan worden bepaald.

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

(Hydro)geologische kartering

Een goede kennis van de ondergrond is cruciaal om de effecten van landbouw- en natuurontwikkeling op het grondwatersysteem in de omgeving te bepalen. Afhankelijk van de schaal (lokaal of regionaal) waarop de kartering dient te gebeuren, dient de kartering met behulp van (bijkomende) boringen, geofysische boorgatmetingen of oppervlakte geofysische prospectie te gebeuren. Meer specifiek kunnen watervoerende lagen voor winningen gekarteerd worden, alsook breuken en holtes (karst) geïdentificeerd worden.

Enkele van onze ecohydrologische projecten