Onze diensten

AGT is een referentiebedrijf op vlak van engineering van grondwatertechnieken, opererend op het raakvlak tussen wetenschap en uitvoeringstechniek, daarbij strevend naar maatschappelijke meerwaarde. Als onafhankelijk bureau zijn wij goed geplaatst om zowel aan overheden, particulieren, bedrijven of andere studiebureaus een objectief en onderbouwd advies te verlenen over complexe en minder complexe grondwaterkwesties.

Onze diensten
Onze diensten

Bemalingsstudies & vergunningen

AGT is dé specialist in bemalingsstudies. Bemaling, ofwel artificiële grondwaterverlaging, wordt toegepast om uitgravingen in droge grond te kunnen uitvoeren. De grondwaterverlaging geeft dikwijls aanleiding tot nefaste effecten zoals zettingen, verplaatsing van grondwaterverontreiniging, verzilting of verdroging van de grondwatertafel in natuur- of landbouwgebieden. Met een bemalingsstudie worden deze risico’s ingeschat en kunnen indien nodig beheersmaatregelen zoals wanden of retourbemaling worden voorzien.

Bemalingsadvies nodig conform de nieuwe Richtlijnen?

De nieuwe Richtlijnen Bemalingen (2019) werden opgesteld door AGT in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De richtlijnen verduidelijken de methodiek die gevolgd moet worden bij het opstellen van een bemalingsontwerp en bij het inschatten van de effecten van een bemaling op de omgeving. AGT beschikt over zeer veel ervaring en de meest performante software om zowel zeer eenvoudige als de meest complexe situaties efficiënt te bestuderen en te modelleren op basis van de beschikbare gegevens.

Bemalingsadvies nodig in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag? Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Download de Richtlijnen Bemaling (2019)

Onze diensten

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Een waterput op eigen terrein laat toe om over een continue toevoer van water te beschikken met een goede kwaliteit. Zowel het debiet als de kwaliteit van het grondwater is sterk bepaald door de aanwezige grondwaterlichamen én door de correcte boring van de waterput. Een slecht geplaatste put geeft een ondermaats debiet, pompt vuil water op of verstopt na korte tijd. Door jarenlange ervaring heeft AGT een uitgebreide kennis over de beschikbare watervoerende lagen en hun capaciteit.

Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

AGT is in Vlaanderen erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2, dit wil zeggen dat AGT alle taken van een bodemsaneringsdeskundige cf. het Bodemdecreet kan uitvoeren, zoals het opstellen van (periodiek) Oriënterende en Beschrijvende Bodemonderzoeken, een Bodemsaneringsproject, een Technisch verslag Grondverzet en het uitvoeren van milieukundige begeleiding.

Binnen AGT zijn er 5 medewerkers die erkend zijn door de OVAM om als gekwalificeerd persoon grondwatermodellen te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren. Met een numeriek grondwatermodel wordt de mogelijke verspreiding van een grondwaterverontreiniging nagegaan of het model wordt gebruikt ter ondersteuning van een saneringsconcept.

Meer informatie over bodemverontreiniging >

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en ecohydrologische studies zijn complexe en gebiedsspecifieke vraagstellingen. AGT bezit de expertise om zowel via desktopstudies met numerieke grondwatermodellen en/of veldproeven dit in detail te bestuderen en te monitoren.

Ingrepen in de waterhuishouding kunnen grondwaterafhankelijke terrestrische vegetatietypes ingrijpend veranderen. De beheersomstandigheden met bepaalde ingrepen in het oppervlaktewaterstelsels hebben invloed op het instandhouden en herstellen van deze vegetatietypes. AGT bezit de expertise om een numeriek grondwatermodel op te maken waarmee de invloed van het grondwatersysteem op de vegetatie kan worden bepaald.

Meer informatie over waterbeheer en ecologie >

Haalbaarheid en ontwerp van ondergrondse energieopslag

Via dochteronderneming IFTech n.v. ontwerpt en bouwt AGT bodemenergie-opslag systemen. Hierbij wordt in de winter zomerwarmte aangesproken om een gebouw te verwarmen en in de zomer kan winterkoude gebruikt worden om te koelen. Op deze manier kan een significante reductie bekomen worden op uw energiefactuur, en wordt er spaarzaam omgesprongen met energie. De twee meest voorkomende technieken zijn BEO en KWO.

Er zijn verschillende negatieve effecten op de omgeving verbonden aan ondergrondse energieopslag zoals de verspreiding van bestaande grondwaterverontreiniging, de negatieve beïnvloeding van grondwateronttrekkingen en andere ondergrondse energieopslagsystemen, de verzilting van grondwater, gevaar op zettingen, …. Voor de duurzaamheid en efficiënte werking van het KWO- of BEO-ontwerp is het belangrijk hiermee rekening te houden. Door middel van haalbaarheids- en ontwerpstudies met behulp van analytische (EED, Blocon) en numerieke modellen (MT3D, USGS) wordt de lange termijn impact van ondergrondse energieopslag bestudeerd.

Meer informatie over ondergrondse energieopslag >

KMO-dienstverlening: krijg tot 30% subsidies voor uw studies

KMO's kunnen via de KMO-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor advies bij geregistreerde dienstverleneners. AGT is geregistreerd in de pijler advies met erkenningsnummer DV.A228594.