Bemalingsstudie Nieuw Zuid te Antwerpen

Antwerpen - Numeriek grondwatermodel, Analytische stromingsberekeningen

Onderbouwd bemalingsadvies opgesteld volgens de Richtlijnen Bemalingen.

Bemalingsstudie Nieuw Zuid te Antwerpen
Opdrachtgever
Interbuild
Datum oplevering
29 mei 2019
Bemalingsstudie Nieuw Zuid te Antwerpen

Het Nieuw Zuid

Aan de Ledeganckkaai te Antwerpen is het nieuwbouwproject Masterplan Nieuw Zuid in uitvoering. AGT stond in voor de bemalingsstudie van verschillende woonblokken op de projectsite, alsook voor ondersteuning bij de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunningen.

Invloed van de Zee en Schelde?

Een bezorgdheid omtrent de lokale waterpeilen was de mogelijke invloed van de getijdenwerking in de Schelde, die net ten noorden van de bouwsite voorkomt. Automatische drukopmeters in peilbuizen op verschillende afstanden tot de Schelde werden daarom ingezet om de waterpeilen gedurende een maand te monitoren. Hieruit bleek dat de getijdenwerken slechts beperkt tot uiting komt ter hoogte van de werf en dat er bovendien geen sterke afwatering optreedt richting de Schelde.

Woonblok 16 & 17/18

Voor woonblok 16 werden twee kelderverdiepingen uitgegraven binnen een berlinerwand. Met behulp van numerieke modelleringen werden scenario’s met en zonder retourbemaling op de projectsite gesimuleerd. De uitgraving van drie ondergrondse verdiepingen voor woonblok 17/18 werd voorzien binnen een CSM-wand die twee meter onder het peil van de funderingsplaat werd aangezet. Ook deze bemaling werd gedimensioneerd door middel van een numerieke modellering.

Bemalingsstudie Nieuw Zuid te Antwerpen

Woonblok 20

Woonblok 20 wordt gerealiseerd met twee ondergrondse verdiepingen. De bemaling van blok 16 was reeds actief tijdens de opmaak van de studie voor blok 20. De gemodelleerde debieten voor blok 16 konden zo getoetst worden aan de realiteit en bleken deze goed te benaderden. De gebruikte hydraulische modelparameters werden daarom ook voor de modellering van blok 20 gebruikt. Opnieuw werd de uitgraving vanwege stabiliteitstechnische redenen binnen CSM-wanden uitgevoerd. Deze wanden sluiten de bouwput niet hydraulisch af, aangezien ze niet aangezet worden in de top van de Boomse klei. Bijkomende scenario’s werden gemodelleerd om na te gaan of onder invloed van de actieve bemalingen van blokken 16 en 17/18 het aantal benodigde bronnen voor blok 20 kon gereduceerd worden. Deze simulaties toonden dat de invloed van de bemaling voor blok 17/18 zodanig is dat de uitgraving van blok 20 kan uitgevoerd worden in droge omstandigheden.

Bemalingsstudie Nieuw Zuid te Antwerpen

Woonblok 22/25

Woonblokken 22 en 25 worden opgetrokken boven drie gemeenschappelijke kelderverdiepingen. Voor dit project voorzag de opdrachtgever de plaatsing van waterkerende secanswanden met aanzet in de Boomse klei. Door middel van analytische berekeningen werd het volume geborgen water, het lekdebiet en het totaal bemalingsdebiet bepaald, met achtneming van de gemiddelde neerslaghoeveelheid. Voor woonblokken 22-25 werd een melding in het omgevingsloket opgesteld. Voor de andere woonblokken werd een omgevingsvergunning klasse 2 handtekening klaar voorbereid.

Op zoek naar deskundig bemalingsadvies?

Bij AGT bent u aan het juiste adres.

Meer projecten