Uitbreiding van het Zwin

Knokke-Heist - Geofysische prospectie, Monitoring, Numeriek grondwatermodel

Beheersmaatregelen voor het zoute zeewater

Uitbreiding van het Zwin
Opdrachtgever
Agentschap Mariene Dienstverlening en Kust - Provincie Zeeland
Datum oplevering
28 februari 2019
Projectleider
David Simpson

Een Vlaams-Nederlandse samenwerking

De Vlaamse en Nederlandse overheid beslisten om het overstromingsgebied Zwin uit te breiden met 120 ha. Door de uitbreiding ontstaat nieuw natuurgebied en wordt het overstromingsgevaar voor het achterland ingeperkt. De uitbreiding gaat bovendien gepaard met een verbreding en verdieping van de Zwingeul om de verzanding van het Zwin tegen te gaan.

Aanpassing van het polderlandschap

Om de zwinvlakte uit te breiden, moest de bestaande internationale dijk doorbroken worden. Om de grens af te bakenen tot waar het zoute water het land mag indringen, diende er een nieuwe dijkencomplex te worden opgetrokken in de Willem-Leopoldpolder. Dit ging gepaard met de aanleg van nieuwe uitkijkpunten en van wandel- en fietspaden. In de overstromingsvlakte is bovendien een nieuw broedeiland aangelegd.

Uitbreiding van het Zwin te Knokke-Heist
Uitbreiding van het Zwin te Knokke-Heist

Het zoute gevaar

Aangezien het overstromingspeil gemiddeld hoger is dan het gemiddelde grondwaterpeil in de omliggende polders, werd een zoute kwelstroming verwacht vanuit het uitbreidingsgebied naar de omliggende landbouwpercelen. Een beheersplan was zodoende nodig om verzilting van het ondiepe grondwater en een daling van de vruchtbaarheid op deze percelen te voorkomen.

Uitbreiding van het Zwin te Knokke-Heist

Monitoring

Zowel voor als tijdens de werken werden geofysische metingen uitgevoerd en werden zowel de grondwaterstand als het waterpeil in de grachten gemonitord op verschillende punten. Dit meetnet van monitoringpunten blijft ook na de werken continu actief om de hydrogeologische situatie nauwgezet op te volgen.

Uitbreiding van het Zwin te Knokke-Heist

Bescherming van de polder

Het beheersplan omhelst de aanleg van een drainerende gracht met zout water, een infiltrerende gracht met zoet water, en mogelijk zoutwatervangputten. Aan de hand van veldproeven en hydrogeologische modelleringen werd de effectieve werking van deze maatregelen ingeschat door AGT. De veldproeven bestonden uit extra sonderingen, pompproeven en drainage- en infiltratieproeven op de grachten. Deze lieten toe om de kritische parameters van de ondergrond in te schatten.

Meer projecten