Bemalingsstudie rusthuis Duinenzee in De Panne

De Panne - Geofysische prospectie, Monitoring, Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning

Bemalen in een kwetsbare omgeving.

Bemalingsstudie rusthuis Duinenzee in De Panne
Opdrachtgever
De Wielingen Development nv
Datum oplevering
23 juni 2017

Een kwetsbare omgeving

Voor de bouw van het rust- en verzorgingstehuis Duinenzee in De Panne heeft AGT het bemalingsontwerp en de bemalingsstudie opgemaakt. Het gebouw werd ontworpen met twee ondergrondse bouwlagen. Het project is milieutechnisch complex vanwege de zeer doorlatende duinzanden, omliggende Habitatrichtlijngebieden, beschermde duingebieden, duinpannen, getijdenwerking en de zoetzout-gradiënt in het grondwater. Door deze ligging moet de invloed van de bemaling op deze gebieden en de noodzaak van invloedswerende maatregelen nagegaan worden.

Veldtesten

Tijdens een verkenningsboring werd een sterk kleihoudende zone vastgesteld tussen ca. 15 en 20 m-mv. Door middel van peilbuizen met verschillende filterstelling werd een peilverschil van 1,25 meter opgemeten boven en onder deze kleilaag, die dus een hydraulische barrière vormt. Om de mogelijkheid van een retourbemaling te onderzoeken, moet er eenduidigheid zijn over het zoet- of zoutgehalte van het bemalingswater. Hiervoor werd een EM-meting uitgevoerd in het boorgat. Het aangetroffen bleek zoet te zijn. Er werd een grondwatermodel opgebouwd en de geplande bemaling werd gesimuleerd in diverse scenario’s. Dit gaat van een open bouwput zonder retourbemaling tot semi-gesloten bouwput in combinatie met een retourbemaling.

Bemalingsstudie rusthuis Duinenzee in De Panne
Bemalingsstudie rusthuis Duinenzee in De Panne

Het bemalingsplan

In het resulterende bemalingsconcept wordt een quasi hydraulisch afgesloten kuip gevormd door de plaatsing van waterkerende wanden met aanzet in de kleilaag. Het bemalingsdebiet kan hierdoor sterk beperkt worden en de invloed van de bemaling naar de omgeving toe zal zeer beperkt tot nihil zijn. Het bemalingswater wordt geïnfiltreerd langs de noordelijke kustlijn en het zuidelijke habitatrichtlijngebied. Zodoende kan het grondwaterpeil volledig hersteld worden aan de verdrogingsgevoelige habitats ten zuiden van de site en quasi hersteld worden in de beschermde duingebieden en habitatrichtlijngebieden ten oosten van de site. Zowel het grondwaterpeil als de kwaliteit van het bemalingswater wordt gedurende de werkzaamheden gemonitord.

Bemalingsstudie rusthuis Duinenzee in De Panne

Bescherming van de omgeving

Deze studie is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ontwerpbureau en bouwteam om een technisch uitdagend project te realiseren met aandacht voor een maximale bescherming van het milieu en de omgeving. De bemalingsstudies van AGT worden steeds opgemaakt conform de Richtlijnen Bemaling.

Verwacht u moeilijkheden?

Bemalingen van grondwater in een omgeving met kwetsbare Habitatrichtlijngebieden, beschermde natuurgebieden of grondwaterwinningen, OVAM-dossiers aangaande verontreinigingen, ... zijn aan restricties gebonden.

AGT simuleert uw mogelijkheden en maakt uw omgevingsvergunning handtekening klaar.

Meer projecten