Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

AGT is in Vlaanderen erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 en treedt vaak op in bodemdossiers met complexe grondwaterproblemen. In specifieke gevallen worden stoftransport en reacties gesimuleerd van verontreinigingspluimen door middel van numerieke grondwatermodellering.

Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging
Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

Verspreiding verontreiniging

Binnen AGT zijn er 5 medewerkers die erkend zijn door de OVAM om als gekwalificeerd persoon grondwatermodellen te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren. In het kader van een Beschrijvend Bodemonderzoek of bodemsanering wordt een numeriek grondwatermodel opgesteld dat de mogelijke verspreiding van een grondwaterverontreiniging nagaat of ter ondersteuning van een saneringsconcept.

Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

Uitvoeren van een Oriënterend bodemonderzoek (OBO)

In een Oriënterend Bodemonderzoek wordt na een historisch onderzoek en voorstudie van het onderzoeksterrein nagegaan of er op het onderzoeksterrein aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging door middel van plaatsing van boringen en peilbuizen.

Uitvoeren van een Beschrijvend bodemonderzoek (BBO)

Indien er in het Oriënterend Bodemonderzoek aanwijzingen voor de aanwezigheid van een bodemverontreiniging zijn teruggevonden, moet de ernst van deze bodemverontreiniging onderzocht worden. Op basis van de resultaten van het veldwerk, het verticaal en horizontaal afperken van de verontreiniging, de risicoanalyse en rekening houdend met de historiek van de verontreiniging, kan achterhaald worden of er tot bodemsanering moet overgegaan worden of niet. Indien nodig wordt er een grondwaterstromingsmodel en/of stoftransportmodel opgesteld.

Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

Opstellen Bodemsanerings-project (BSP)

Wanneer er een bodemsanering nodig is, wordt in eerste instantie een Bodemsaneringsproject opgesteld. In het Bodemsaneringsproject wordt beschreven hoe de bodemsanering zal uitgevoerd worden. Rekening houdend met o.a. de verontreinigingssituatie, de bodemkundige en hydrologische gegevens, de saneringstechnische randvoorwaarden en de saneringstechnieken wordt een bodemsaneringsvariant gekozen.

Opvolgen voorzorgsmaatregelen, bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg

Het uitvoeren van eventuele voorzorgsmaatregelen, de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de eventuele nazorg dient steeds te gebeuren onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige. Concreet wordt nagegaan of de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving, codes van goede praktijk en het conformverklaarde Bodemsaneringsproject en welke de resultaten van de bodemsaneringswerken zijn. Indien nodig wordt er (bindend) advies gegeven aan opdrachtgever en/of bodemsaneerder om de bodemsanering bij te sturen om een optimaal resultaat te bekomen.

Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

Onafhankelijk

De kostprijs van een saneringsopdracht is dikwijls niet te onderschatten. Als onafhankelijk studiebureau zonder exclusieve relatie met een grote groep, kunnen we op zoek gaan naar de meest voordelige aanbiedingen van veldwerk en monsteranalyses op de markt om zo de kostprijs te drukken. Deze vrijemarkt-positie maakt ons ook beschikbaar voor verschillende studiebureaus, om in onderaanneming complexe, grondwatergerelateerde contaminatieproblemen op te lossen.

Opmaak Technisch Verslag Grondverzet (TVG)

De belangrijkste doelstelling van het Technisch Verslag Grondverzet is de milieuhygiënische kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven grond te kennen, de gebruiksmogelijkheden vast te leggen en daardoor de verspreiding van eventuele bodemverontreiniging tegen te gaan. Naast een beperkte systematische controle van de grond worden de verdachte punten en materialen afzonderlijk bemonsterd. De milieuhygiënische kwaliteit wordt weergegeven in een opmetingstabel en een zoneringsplan dat opgenomen wordt in het Technisch Verslag Grondverzet.

Advies nodig?

AGT is in Vlaanderen erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2. Of u nu een OBO/BBO/BSP moet opmaken voor de OVAM, of u moet de invloed van een bemaling of grondwaterwinning op een gekende grondwaterverontreiniging bestuderen, bij AGT bent u aan het juiste adres!

Bekijk één van onze projecten

Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Enkele van onze bodem- en grondwatersaneringsprojecten