Bemalingsstudie Filature du Rabot te Gent

Gent - Groundwater monitoring, Numerical groundwater modelling

Bemalen in een veeleisende omgeving

Bemalingsstudie Filature du Rabot te Gent
Customer
Ghelamco nv
Delivery date
19 February 2015
Project manager
Yves Meyus
Bemalingsstudie Filature du Rabot te Gent

De randvoorwaarden

Voor de aanleg van drie gebouwen met elk één ondergrondse parking voor het project Filature du Rabot in Gent is een uitgraving noodzakelijk tot 6 meter onder het maaiveld. De bouwplaats is gesitueerd in een dichtbebouwde zone met mogelijke zettingsrisico’s. Vlak naast de site ligt het ‘Bloemekenspark’ waar het natuurlijke grondwaterpeil niet verstoord mag worden. Bovendien is onder de bouwputten een VOCl verontreiniging aanwezig.

Bemalingsstudie Filature du Rabot te Gent

Een specifieke hydrogeologie

Aan AGT werd gevraagd een bemalingsstudie uit te voeren. Verschillende bemalingsscenario’s werden in een numeriek grondwatermodel gesimuleerd, waarbij voor ieder scenario het noodzakelijk bemalingsdebiet en invloed van de bemaling op de omgeving bepaald werd. Uit de resultaten van deze simulaties kon dan afgewogen worden welke invloed werende maatregelen (bv. retourbemaling, waterkerende wanden, irrigatiesysteem, etc.) het meest geschikt of noodzakelijk was om de invloed van de bemaling op bovengenoemde randvoorwaarden voldoende te beperken, en welk bemalingsscenario bijgevolg het meest geschikt is.

Nood aan een bemaling?

Zettingsgevoelige bodem, beschermde gebieden, omliggende natuur, verontreinigingen, … zijn belangrijke randvoorwaarden voor het vereiste en/of verplichte bemalingsconcept. AGT onderzoekt de best realiseerbare scenario’s voor uw project!

More projects