Algemene voorwaarden AGT

TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, orderbevestigingen door, overeenkomsten met en facturen van NV AGT, geregistreerd in het rechtspersonenregister (RPR) met ondernemingsnummer 0459.259.762, Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), en met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7, bus D0001.
 2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden van NV AGT, gelden deze laatste.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever maken in geen geval deel uit van de contractuele relatie tussen de opdrachtgever en NV AGT.

GELDIGHEID VAN DE OFFERTE

De inhoud van de offertes van NV AGT blijft één (1) maand geldig, tenzij wanneer uitdrukkelijk anders vermeld, zonder NV AGT te binden aan deze inhoud. NV AGT kan haar offertes te allen tijde eenzijdig intrekken of herroepen zonder dat NV AGT hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

VERGOEDING, MEERWERKEN EN AANVAARDING

 1. De opdrachtgever heeft het recht om bijkomende studies en taken op te dragen aan NV AGT. De uitvoering van deze meerwerken is niet voorzien in de prijs van de opdracht. NV AGT kan het bestaan van meerwerken, alsook de impact ervan op de prijs, bewijzen met alle middelen van recht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, factureert NV AGT de overeengekomen prijs (incl. meerwerken) integraal bij de inontvangstneming door de opdrachtgever van de resultaten van de door NV AGT geleverde diensten, hetgeen zal gelden als oplevering en aanvaarding van de diensten door NV AGT.

BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van NV AGT betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NV AGT en dit binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum in de valuta en op het rekeningnummer opgegeven in de factuur.
 2. De opdrachtgever kan de facturen van NV AGT uiterlijk acht (8) kalenderdagen na factuurdatum protesteren per aangetekend schrijven, mits omstandige opgave van de redenen tot protest. Bij gebrek aan tijdig en gemotiveerd protest worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
 3. Bij laattijdige betaling van de facturen van NV AGT door de opdrachtgever is, niettegenstaande het recht van NV AGT om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en op de opdrachtgever te verhalen, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd: (a) Een verwijlinterest aan de interestvoet van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van acht (8) procent, en (b) Een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van tien (10) procent op iedere openstaande factuur met een minimum van vijftig (50) euro per factuur, voor o.a. de administratieve kosten voor de inning ervan.
 4. Bij laattijdige betaling van de facturen van NV AGT door de opdrachtgever heeft NV AGT het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot aan de integrale betaling van de openstaande facturen inclusief interesten en (forfaitaire) schadevergoedingen.
 5. Bij laattijdige betaling van de facturen van NV AGT door de opdrachtgever worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. NV AGT is enkel aansprakelijk voor directe en materiële schade die in oorzakelijk verband staat met een aan haar toerekenbare zware of intentionele fout in de uitvoering van de overeenkomst, waarbij alle verbintenissen van NV AGT kwalificeren als middelenverbintenissen. NV AGT is in geen geval aansprakelijk voor (herhaalde) lichte fouten of vorderingen van derden, noch voor indirecte, immateriële en gevolgschade, waaronder doch niet beperkt tot winstderving, genotsderving, productiebeperkingen of verlies van cliënteel.
 2. NV AGT is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet-nakomen van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer doch niet-limitatief verstaan: Informaticastoringen, hacking, Ddos-aanvallen of welkdanige andere vorm van cybercrime, stakingen, overheidsmaatregelen, pandemieën, brand, natuurrampen, etc.
 3. NV AGT is maximaal aansprakelijk ten belope van het bedrag dat eventueel wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Bij gebrek aan uitkering in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering is NV AGT maximaal aansprakelijk ten belope van de prijs van de opdracht
 4. NV AGT is in geen geval aansprakelijk op basis van bovenmatige burenhinder (artikel 3.101 e.v. Burgerlijk Wetboek) of op basis van de Wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater (of gelijkaardige gedecentraliseerde wet- en regelgeving waaronder doch niet beperkt tot het Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid), noch kan de opdrachtgever NV AGT hiervoor in vrijwaring aanspreken.
 5. NV AGT is slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken gedurende één (1) jaar na de aanvaarding van haar diensten.
 6. NV AGT verzekert haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector. De verzekeringsovereenkomst met nummer 153-01323546-14007 werd afgesloten bij HDI Global SE met ondernemingsnummer 0542.602.657.
 7. NV AGT verzekert, indien van toepassing, haar aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken (artikelen 1792 en 2270 Oud Burgerlijk Wetboek) overeenkomstig de Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. De verzekeringsovereenkomst met nummer 153-01323546-14007 werd afgesloten bij HDI Global SE met ondernemingsnummer 0542.602.657.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. NV AGT heeft, onverminderd haar recht op wettelijke of conventionele schadevergoeding, het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever, buitengerechtelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden lastens de opdrachtgever in geval van contractuele wanprestatie, waaronder doch niet beperkt tot: (a) De laattijdige of niet-betaling van de aan NV AGT verschuldigde bedragen. (b) De laattijdige of niet-terbeschikkingstelling van de documenten en informatie die NV AGT nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. (c) De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of gerechtsmandataris. (d) Het kennelijk onvermogen of geschokt krediet van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever NV AGT de nodige waarborgen verstrekt.
 2. De opdrachtgever kan de overeenkomst enkel ontbinden lastens NV AGT in geval van zware of intentionele fout, na NV AGT hiervoor in gebreke te hebben gesteld per aangetekend schrijven met opgave van een remediëringstermijn van minstens één (1) kalendermaand.
 3. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij in geval van ontbinding lastens NV AGT, is de opdrachtgever een vergoeding aan NV AGT verschuldigd gelijk aan de waarde van het op dat moment reeds door NV AGT uitgevoerd deel van de opdracht vermeerderd met vijftig (50) % van de vergoeding die overeenstemt met het niet door NV AGT uitgevoerd deel van de opdracht.
 4. De opdrachtgever heeft buiten de mogelijkheden zoals bepaald in artikel 6 geen recht om de overeenkomst met NV AGT eenzijdig te beëindigen. Artikel 1794 van het Oud Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

NIETIGHEID,ONGELDIGHEID OF NIET-AFDWINGBAARHEID

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een (gedeelte van) een bepaling in de algemene of bijzondere voorwaarden zal niet de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de volledige bepaling, een andere bepaling van dan wel de algemene of bijzondere voorwaarden in hun geheel tot gevolg hebben. Dergelijke bepaling wordt desgevallend vervangen door een geldige bepaling en zal aangepast en/of gematigd worden binnen de wettelijke grenzen.

VERVANGING EN ONDERAANNEMING

NV AGT kan zonder voorafgaande toestemming of inlichting van de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden, desgevallend in onderaanneming, zonder dat er een contractuele band tussen deze derden en de opdrachtgever tot stand komt. NV AGT blijft ten aanzien van de opdrachtgever als enige gehouden voor de opdracht.

INTELLECTUELE RECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt NV AGT de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte documenten en ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen etc. De rechten op de genoemde gegevens blijven eigendom van NV AGT ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht en ongeacht de door de opdrachtgever gedane betalingen. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door NV AGT aan de opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van NV AGT, en mag door de opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. De opdrachtgever garandeert dat de informatie die zij aan NV AGT verstrekt geen inbreuk maakt op de rechten van derden en vrijwaart NV AGT hiervoor.

VERTROUWELIJKHEID

 1. De opdrachtgever behandelt alle informatie en documenten die hij (on)rechtstreeks heeft ontvangen in het kader van het afsluiten of uitvoeren van de overeenkomst met NV AGT, waaronder doch niet beperkt tot de overeenkomst zelf, als vertrouwelijk met het verbod om deze informatie met derden te delen.
 2. De opdrachtgever beperkt het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot de informatie zoals bepaald onder artikel 10.1 tot het minimum teneinde de vertrouwelijkheid te garanderen.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de directe en/of indirecte schade die NV AGT ondervindt door het gebruik of misbruik door derden van de informatie zoals bepaald onder artikel 10.1.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

NV AGT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de totstandkoming en uitvoering van haar overeenkomsten. Deze gegevens kunnen voorts gebruikt worden voor direct marketing indien en voor zover daarvoor toestemming werd gegeven. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en voor zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan NV AGT bezorgt en verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij via NV AGT zou ontvangen. Voor meer informatie kan de opdrachtgever en elke betrokkene de privacyverklaring consulteren op https://www.agt.be/nl/privacy of contact opnemen via info@agt.be.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. De contractuele relatie tussen NV AGT en de opdrachtgever wordt beheerst door en zal geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit de contractuele relatie tussen NV AGT en de opdrachtgever behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht van NV AGT om de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de opdrachtgever gelegen is.