Algemene voorwaarden AGT

1. Onderhavige bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten of studiecontracten (hierna de “Overeenkomst”) dewelke door, namens of met AGT nv worden gesloten. Zij maken, ten titel van algemene voorwaarden, integrerend deel uit van al de offertes en overeenkomsten van AGT nv. onder welke vorm ook gesloten, en vervangen alle eventuele bepalingen of contractvoorwaarden, hoe ook genoemd, van de contractuele wederpartij (hierna de “Contractpartij”). Onderhavige bepalingen gelden evenwel onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, wanneer zulke bepalingen ingevolge de aard van de opdracht of anderszins, van toepassing mochten zijn op de Overeenkomst.

2. Alle documenten en alle informatie, die in het kader van het sluiten en/of het uitvoeren van deze Overeenkomst door AGT nv aan de Contractpartij worden medegedeeld of waarvan deze laatste tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst kennis heeft gekregen, mogen door de Contractpartij enkel gebruikt worden met het oog op de sluiting en/of uitvoering van deze Overeenkomst. De Contractpartij zal er zorg voor dragen dat derden geen toegang krijgen tot deze documenten of informatie. Te dien einde zal de Contractpartij het aantal van zijn personeelsleden dat toegang heeft tot deze documenten of informatie zo veel mogelijk beperken. In elk geval staat de Contractpartij in voor de schade die AGT nv mocht lijden ingevolge het gebruik of misbruik dat derden mochten maken van zulke documentatie en/of informatie die zij via de contractuele wederpartij van AGT nv ontvingen.

3. AGT nv sluit ter dekking van haar beroepsaansprakelijkheid een verzekering af bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij. In de betreffende verzekeringspolis zal voldoende verzekerd kapitaal voorzien zijn dat in reële verhouding ligt tot de geraamde waarde van de opdracht, onderwerp van de Overeenkomst (hierna de “Opdracht”). Op eerste verzoek van de Contractpartij zal deze polis worden voorgelegd. De aansprakelijkheid van AGT nv, zowel wanneer zij rechtstreeks door de Contractpartij mocht aangesproken worden als wanneer zij door deze laatste in vrijwaring mocht geroepen worden, is in alle gevallen, inclusief (niet-limitatief) ingeval van grove fout of grove nalatigheid, beperkt tot de waarde van de Opdracht, zoals aangegeven op de desbetreffende factuur. Bovendien, kan AGT nv in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, zijnde schade die door de Contractpartij werd geleden en die niet onmiddellijk gerelateerd is aan de kosten, met inbegrip van werkuren en materialen, tot herstelling van de materiële schade dewelke door een bewezen fout van AGT nv werd veroorzaakt, met insluiting van enig welke genots- en/of gebruiksderving, economische schade, verlies aan inkomen, derving van winsten of vergoedingen, of alle soortgelijke schadeposten.

4. De Contractpartij zal aan AGT nv alle nodige en nuttige stukken, gegevens en informatie van welke aard ook ter hand stellen, teneinde deze laatste toe te laten de haar verleende opdracht naar behoren uit te voeren. AGT nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leemtes, vergissingen of fouten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van onvolledige of onjuiste stukken, gegevens of informatie van de zijde van de Contractpartij of van de personen voor wie deze laatste instaat. Het nazicht en de goedkeuring van de door AGT nv ingediende ontwerpen en eventuele aanvullende stukken is de verantwoordelijkheid van de Contractpartij. Van zodra de Contractpartij de door AGT nv ingediende ontwerpen en eventuele aanvullende stukken heeft ontvangen en aldus de kans heeft gehad deze na te zien en goed te keuren, zal de volledige bewijslast van de eventuele aansprakelijkheid van AGT nv, zowel op contractuele als op quasi-delictuele grondslag, dienen geleverd te worden door de Contractpartij. AGT nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke wijzigingen aan het oorspronkelijk goedgekeurde ontwerp die door de Contractpartij eenzijdig werden aangebracht of opgelegd aan de uitvoerders, zonder het uitdrukkelijke schriftelijke akkoord van AGT nv.

5. In de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst dient te worden bepaald of de aan AGT nv toevertrouwde Opdracht alleen een studieopdracht inhoudt, dan wel een studieopdracht tezamen met een Opdracht tot supervisie en opvolging van de uit te voeren werken. Wanneer dit niet uitdrukkelijk bepaald is in de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst, is AGT nv niet gehouden tot het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden die volgen op of uit haar Opdracht. Wanneer evenwel, volgens de bijzondere voorwaarden, zulk toezicht aan AGT nv is opgedragen, zal zij aan de Contractpartij alle wijzigingen voorstellen en aanmerkingen ter kennis brengen die volgens de stand der werken nuttig of nodig blijken, en die onvoorzienbaar waren ten tijde van de uitvoering van haar voorgaande Opdracht. Ingeval de Contractpartij verkiest deze aldus door AGT nv geformuleerde bemerkingen niet op te volgen, dan kan AGT nv voor de hieruit voortvloeiende schade niet verantwoordelijk gesteld worden.

6. Daar de door AGT nv in uitvoering van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of prestaties van intellectuele aard zijn, is AGT nv middels de ondertekening van deze Overeenkomst gehouden tot een middelverbintenis, hetgeen inhoudt dat haar aansprakelijkheid uitgebreid is tot en tevens gelimiteerd door haar verplichting om de haar toevertrouwde Opdracht in concreto uit te voeren met inachtname van de kwaliteiten, de omzichtigheid en de vereisten in het algemeen van een goede huisvader. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden van deze Overeenkomst, zal de aan AGT nv verleende Opdracht geen mandaat inhouden om in naam van en/of voor rekening van de Contractpartij rechtshandelingen te stellen.

7. Behoudens afwijkende bepalingen in de bijzondere voorwaarden van deze Overeenkomst, zijn de aan AGT nv verschuldigde erelonen betaalbaar als volgt:

In geval de Opdracht een studieopdracht inhoudt, zal AGT nv de hierop betrekking hebbende facturen versturen naar de Contractpartij bij beëindiging van de Opdracht,

In geval de Opdracht ook een toezichtopdracht inhoudt, worden de facturen aan de Contractpartij overgemaakt na het einde van de Opdracht, wanneer deze minder dan één maand in beslag neemt, en om de maand, respectievelijk volgens de vordering der werken, wanneer deze Opdracht meer dan één maand in beslag neemt,

In geval van bijzondere Opdrachten dewelke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de hierboven beschreven Opdrachten of anderszins aan AGT nv worden opgedragen, respectievelijk ingevolge van de uitvoering van deze Opdrachten nodig mochten blijken, zal het ereloon en de kost voor zulke Opdrachten na het einde ervan volgens aparte en gespecificeerde factuur aan de Contractpartij worden overgemaakt.

8. De facturen van AGT nv, inhoudende de inbetalingstelling van haar prestaties, kosten en de daarop verschuldigde B.T.W., zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn, zijn op de factuurbedragen of op het verschuldigde saldo ervan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum intresten verschuldigd ten bedrage van 12% per jaar, alsmede een forfaitair en onherleidbaar schadebeding van 10%.

9. AGT nv heeft het recht deze Overeenkomst van rechtswege en bij eenvoudige ter post aangetekende brief te beëindigen, indien de Contractpartij niettegenstaande een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, gedurende 30 kalenderdagen in gebreke blijft enige van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst voortvloeiend uit te voeren, onder meer (niet-limitatief) in geval van vertraging van betalingen of in geval van nalatigheid van de Contractpartij tot het ter beschikking stellen aan AGT nv van de nodige inlichtingen, informatie, documentatie van welke aard ook dewelke AGT nv redelijkerwijze nodig heeft tot behoorlijke, onberispelijke uitvoering van haar Overeenkomst.

10. In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen in hoofde van de Contractpartij, is onderhavige Overeenkomst van rechtswege ontbonden en zijn alle aan AGT nv verschuldigde erelonen onmiddellijk opeisbaar.

Deze erelonen behelzen de vergoeding van de prestaties en kosten dewelke aan AGT nv op het ogenblik van de ontbinding van de Overeenkomst zijn verschuldigd, wat aldus de uitgevoerde werkzaamheden betreft, alsmede de helft van de erelonen dewelke AGT nv had kunnen genereren wanneer zij de Opdracht had kunnen beëindigen. Zulke erelonen zijn telkens verschuldigd wanneer een Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd en wanneer zulke vroegtijdige beëindiging niet te wijten is aan een bewezen fout of nalatigheid van AGT nv.

11. Ingeval van betwisting die niet in der minne kan geregeld worden is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de uitbatingszetel van onze firma gevestigd is bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

12. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht, met uitzondering van de regels van internationaal privaatrecht.