Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Een waterput op eigen terrein laat toe om over een continue toevoer van water te beschikken met een goede kwaliteit. Door jarenlange ervaring heeft AGT een uitgebreide kennis over de beschikbare watervoerende lagen. We werken dagelijks samen met verschillende boorfirma’s, waardoor we een goed idee hebben over de kwaliteit en de prijzen voor een boring. AGT kan de plaatsing van de waterput van A tot Z opleveren mét kwaliteitsgarantie.

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Advies grondwaterwinning door AGT

AGT kan u ondersteunen bij :

  • Onderzoek van de beschikbare watervoerende lagen;
  • Ontwerp van de putinstallatie;
  • Opmaken van een bestek voor de putinstallatie;
  • Selectie van de boorfirma in overleg met de klant;
  • Opvolgen van de boringen en beschrijving van de grondlagen;
  • Keuze van de filterstelling en putopvulling aan de hand van het boorverslag;
  • Proper maken van de put door ontwikkeling;
  • Testen van de putcapaciteit en de waterkwaliteit.
Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Waterput

Het oppompen van een maximaal debiet aan helder water staat of valt met een kwaliteitsvolle plaatsing van een waterput. Een foute keuze van de putopbouw leidt dikwijls tot een laag debiet of een hoog gehalte aan zand in het opgepompte water. Een juiste karakterisatie van de ondergrond bepaalt namelijk de verdeling van de putten over de site, de boortechniek en boordiameter, de filterstelling, sleufwijdte, filtergrind en opvulling van de annulaire ruimte en het pomptype en leidingwerk. Verder is ook een doorgedreven ontwikkeling noodzakelijk om de waterput proper te maken.

Omgevingsvergunning grondwaterwinning

De overheid voert een strikt beleid om overdreven exploitatie van aquifers te vermijden, door selectief vergunningen te verlenen. Een grondwaterwinning kan immers bijdragen tot uitputting van de aquifers, verdroging aan het maaiveld, aantrekken van zout water, verplaatsing van verontreinigingen en terreinzettingen. Afhankelijk van het gewenste debiet en de zone waarin de winning plaats zal vinden, moet een vergunning klasse 1, 2 of 3 aangevraagd worden en eventueel een MER-ontheffing of MER-studie. Bij de vergunning wordt dikwijls ook een hydrogeologische studie geëist en een monitoring van de grondwaterpeilen en debieten.

AGT kan voor de aanvrager het gesprek aangaan met de vergunningverlener om de haalbaarheid van de aanvraag te evalueren. Als de vergunningverlener een positief signaal geeft, kan de vergunning opgemaakt worden alsook de hydrogeologische studie. Met behulp van een numeriek grondwatermodel wordt de invloedsstraal gesimuleerd en worden de lange-termijn effecten van de winning bestudeerd.

Meer over numeriek grondwatermodelleren

Nieuwe of bestaande grondwaterwinning?

Wenst u een nieuwe waterput te plaatsen of wenst u de capaciteit van uw bestaande winning te verhogen/verlagen? Vraagt u zich af hoe dit het best kan uitgevoerd worden en hebt u graag advies gedurende de vergunningsprocedure?

Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Pompproeven

Pompproeven worden uitgevoerd ter bepaling van de hydrogeologische parameters van de ondergrond. Met een stappentest kan de putefficiëntie van de pompput afgeleid worden, terwijl met behulp van een duurtest (met recovery) de transmissiviteit en doorlatendheid van de aquifer bepaald kunnen worden. Met behulp van een injectietest kan bepaald worden hoeveel grondwater geïnjecteerd kan worden. De grondwaterpeilen worden gedurende de testen continu opgemeten door middel van automatische drukopnemers.

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Analyse pompproeven

De uitgevoerde pompproeven worden geanalyseerd om de hydrogeologische parameters van de ondergrond te bepalen of de putverliezen en de putefficiëntie van de pompput te achterhalen. Dit kan zowel analytisch gebeuren als numeriek met de rekencode MLU (Multi-Layered Unsteady State) of met een numeriek grondwatermodel.

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Putinspectie

Een waterput kan plots verstopt geraken of veel zand beginnen pompen zonder een direct aanwijsbare reden. AGT is in het bezit van verschillende sondes voor geofysische boorgatmetingen, alsook een boorgatcamera om de put of peilbuis te inspecteren. Hierdoor zijn wij in staat op zeer korte termijn te reageren op afroep. Als de diagnose gesteld is, kan de put opnieuw gebruiksklaar gemaakt worden door herstelling van de filter, mechanisch en/of chemisch reinigen (jutteren, airliften).

Inspectie van een bestaande waterput?

Verlaging van het pompdebiet, oppompen van zand, roestvorming op de putkop, verzakken van de grond rond een put...zoals bij een zieke patiënt geldt ook bij zieke waterputten dat voorkomen beter is dan genezen.

AGT heeft jarenlange ervaring als "putdokter" om problematische waterputten te herstellen.

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Grondwaterkwaliteit

De grondwaterkwetsbaarheid is afhankelijk van de aard van de watervoerende laag, de deklaag en de onverzadigde zone alsook de mogelijke polluenten en hun hydrogeochemische eigenschappen. AGT heeft de nodige expertise om een gedetailleerde kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren met behulp van numerieke grondwatermodellering zodat een gerichte grondwatermonitoringsstrategie kan worden uitgewerkt en de effecten voor de ruwwaterkwaliteit van grondwaterwinningen beter kunnen worden ingeschat.

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Monitoring

Om het effect van een grondwaterwinning op de omgeving op te volgen, wordt vaak geëist door de overheid om een monitoring uit te voeren van grondwaterpeilen in peilbuizen. Klassiek wordt het grondwaterpeil in meerdere peilbuizen handmatig opgemeten met een peillint, wat een tijdrovende bezigheid is als dit regelmatig moet gebeuren. Als alternatief kunnen automatische waterdrukopnemers worden geplaatst die de peilgegevens in korte tijdsintervallen op een intern geheugen opslaan ofwel online doorsturen naar een website.

Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

Enkele van onze grondwaterwinningsprojecten