Bemalingsstudies & vergunningen

AGT is dé specialist in bemalingsstudies. Bemaling wordt toegepast om uitgravingen in droge grond te kunnen uitvoeren. Met een bemalingsstudie worden de risico’s ingeschat die zo’n bemaling met zich meebrengt, en kunnen er indien nodig beheersmaatregelen worden voorzien. Ook ondersteunt AGT u gedurende de volledige vergunningsprocedure.

Bemalingsstudies & vergunningen
Bemalingsstudies en vergunningen

Bemalingsadvies

Bemaling wordt toegepast om uitgravingen in droge grond te kunnen uitvoeren. De grondwaterverlaging geeft dikwijls aanleiding tot nefaste effecten zoals zettingen, verplaatsing van grondwaterverontreiniging, verzilting of verdroging van de grondwatertafel in natuur- of landbouwgebieden. Met een bemalingsstudie worden deze risico’s ingeschat en kunnen indien nodig beheersmaatregelen zoals wanden of retourbemaling worden voorzien.

Bemalingsadvies nodig in het kader van een vergunningsaanvraag?

De nieuwe Richtlijnen Bemalingen (2019) werden opgesteld door AGT in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De richtlijnen verduidelijken de methodiek die gevolgd moet worden bij het opstellen van een bemalingsontwerp en bij het inschatten van de effecten van een bemaling op de omgeving.

Bemalingsadvies nodig in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag? Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Download de Richtlijnen Bemaling (2019)

Bemalingsstudies en vergunningen

Bemalingsontwerp

In functie van de steeds strenger wordende eisen die worden gesteld inzake milieuaspecten, veiligheid, aansprakelijkheid tegenover derden; is in vele gevallen een grondige voorafgaande studie en een opvolging van de werkzaamheden noodzakelijk. AGT beschikt over de meest performante software om zowel zeer eenvoudige als de meest complexe situaties efficiënt te modelleren op basis van de beschikbare gegevens.

Bemalingsstudies en vergunningen

Plan van aanpak

Een bemalingsontwerp begint bij een concept, waarbij een bemalingsinstallatie wordt voorgesteld in functie van de gegeven randvoorwaarden (gewenste verlagingsdiepte, oppervlakte, wanden, geohydrologische situatie). Daarin wordt het type bemaling beschreven en de kenmerken van de installatie. Vervolgens wordt het concept uitvoerig getest met een numeriek grondwatermodel. Het resultaat van de modelsimulaties zijn kaarten met de grondwaterstand op verschillende tijdsstippen, grafieken met de verlaging in functie van de tijd en bemalingsdebieten.

Bemalingsstudies en vergunningen

Invloed beperken

Tijdens het bemalingsontwerp wordt ook rekening gehouden met de mogelijke (nefaste) gevolgen die een grondwaterverlaging teweeg kunnen brengen:

  • de potentiële zettingen worden berekend in het geval dat er een risico bestaat op infrastructuurschade;
  • invloed op de verdeling tussen zoet en zout grondwater;
  • invloed op Speciale Beschermingszones (Natura 2000);
  • invloed op gekende grondwaterverontreinigingen.

Onderbouwd bemalingsadvies nodig?

Het uitvoeren van bemalingen in een omgeving met kwetsbare Habitatrichtlijngebieden, beschermde natuurgebieden of grondwaterwinningen, OVAM-dossiers aangaande verontreinigingen, ... zijn aan restricties gebonden. AGT onderzoekt de mogelijkheden met grondwatermodellering om tot het meest optimale bemalingsontwerp te komen. Wij ondersteunen en adviseren u ook gedurende het volledige vergunningstraject.
Bekijk één van onze laatste projecten

Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Omgevingsvergunning

Volgens de geldende wetgeving dient er een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend te worden voor het uitvoeren van een tijdelijke bemaling voor bouwkundige werken, een pompproef of een permanente grondwaterwinning.
AGT blijft up-to-date met de wijzigingen in de regelgeving en kan u bijstaan met het invullen van een omgevingsvergunning in het omgevingsloket. Er worden duidelijke plannen opgemaakt om als bijlagen aan de aanvraag of melding toe te voegen en alle andere benodigde documenten worden opgesteld en toegevoegd.

In combinatie met het opstellen van een omgevingsvergunningsaanvraag dient er volgens het MER-besluit (2004) afhankelijk van het debiet en opgepompt volume grondwater een project-MER, een gemotiveerd verzoek tot ontheffing of een project-m.e.r.-screeningsnota opgesteld worden. AGT kan dit eveneens opmaken, waarbij de invloed van de bemaling en/of permanente grondwaterwinning op de omgeving (zettingen, verontreinigingen, verzilting etc.) wordt bestudeerd met behulp van een numeriek grondwatermodel.

Bemalingsstudies en vergunningen

Impactstudie

AGT kan eveneens een impactstudie opmaken, waarin de impact geëvalueerd wordt van de definitieve aanwezigheid van de nieuwe ondergrondse structuur op de natuurlijke grondwaterstroming. Met behulp van een numeriek grondwatermodel wordt de impact van het project bestudeerd op de grondwaterstroming stroomopwaarts en -afwaarts van het gebouw, om eventuele problemen van vernatting (stroomopwaarts) en differentiële zettingen (stroomafwaarts) te evalueren.

Bemalingsstudies en vergunningen

Enkele van onze bemalingsprojecten